Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

laboratorium wojewódzkie - wiorin wrocław

ul. Kosiby 3, 59-700 Bolesławiec

fax: 75 732-22-09

 

Małgorzata Różnicka
Kierownik Laboratorium

tel. 75 732-22-09
tel. 75 732-60-68
tel.  506-399-401

Justyna Najgebauer

Asystent
 

tel. 75 732-22-09
tel. 75 732-60-68

Anna Krzyszkowska
Starszy asystent

tel. 75 732-22-09
tel. 75 732-60-68

Magdalena Fiedosewicz
Starszy asystent

tel. 75 732-22-09
tel. 75 732-60-68

Grażyna Gerter
Starszy asystent

tel. 75 732-22-09
tel. 75 732-60-68

 

Zadania realizowane przez laboratorium

 1. badanie próbek gleby, roślin, produktów roślinnych na obecność organizmów szkodliwych,
 2. wdrażanie obowiązujących metod badania roślin, produktów roślinnych, przedmiotów pod kątem występowania organizmów szkodliwych,
 3. wykonywanie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przeznaczonych na eksport,
 4. przeprowadzanie oceny zdrowotności sadzeniaków ziemniaka,
 5. badanie zdrowotności materiału szkółkarskiego drzew owocowych,
 6. prowadzenie dokumentacji w zakresie prób przyjętych do badań laboratoryjnych oraz wydawanie wyników badań,
 7. obsługa „Zintegrowanego systemu informatycznego w ochronie roślin i nasiennictwie”,
 8. współdziałanie z Działem Nadzoru Fitosanitarnego w zakresie wykonywanych badań laboratoryjnych,
 9. wystawianie obciążeń finansowych za zlecone badania laboratoryjne,
 10. sporządzanie i przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu działania laboratorium,
 11. nadzór i koordynacja pracy laboratoriów w oddziałach,
 12. wdrażanie systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego w laboratorium.

 

Badania w Laboratorium wykonywane są zgodnie z protokołami diagnostycznymi PIORiN opracowanymi na podstawie standardów Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO) oraz Dyrektywami UE.

Wybór metody badawczej oraz zakres prowadzonych badań uzależniony jest między innymi od: rodzaju i przeznaczenia materiału roślinnego, zakresu roślin żywicielskich, podejrzenia o porażenie. Badania wykonywane przez Laboratorium zostały określone w Liście metod badań Laboratorium Wojewódzkiego.

Dla klienta zewnętrznego badania wykonywane są odpłatnie. Realizacja badań następuje na podstawie złożonego Zlecenia na wykonanie badań w Laboratorium Wojewódzkim. Wysokość opłat reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych. (Dz.U.Nr 122,poz.789).
Współpraca z klientem obejmuje pozyskiwanie informacji zwrotnych od klienta w postaci Ankiety badania poziomu zadowolenia Klienta.

Zgłoś błąd