Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Koordynator dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 i 2473) w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa został wyznaczony koordynator dostępności.

Do zadań koordynatora należy wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez GIORiN.


Dane kontaktowe:
Elżbieta Szysz
tel. 22 652 92 90
e-mail:  gov.pl.

Dostepność strony internetowej

System jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • opcję wysokiego kontrastu,

  • tekst alternatywny,

  • zmiana wielkości czcionki bez odnoszenia się bezpośrednio do ustawień przeglądarki.

Dla zapewnienia dostępności dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury system zapewnia wsparcie przejścia za pomocą klawisza [tab]. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. W przypadku zamieszczania na stronie internetowej Inspekcji treści audiowizualnych zostaną one opatrzone transkrypcjami w języku migowym.

 

Pomoc dla osób mających trudności w komunikowaniu się

Szanowni Państwo, osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mogą prosić o pomoc przy załatwianiu spraw poprzez wypełnienie wniosku o zapewnienie tłumacza języka migowego (patrz Załączniki) i przesłanie go do sekretariatu  odpowiedniego WIORiN lub GIORiN: pocztą elektroniczną, faksem,  tradycyjną drogą pocztową, za pośrednictwem osoby przybranej lub elektroniczną skrzynkę podawczą poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Zgłoszenia proszę dokonać na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzoną wizytą ( z wyjątkiem zdarzeń nagłych).
Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem poinformujemy na adres e-mail lub nr telefonu podany przez osobę zainteresowaną.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącą osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz 127 ze zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Każdy pracownik Państwowej Ochrony Roślin i Nasiennictwa, niezależnie od ustalonej procedury ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej przy załatwianiu sprawy.

Zgłoś błąd