Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Biuro Ochrony Roślin i Techniki

 

Joanna Tumińska
Dyrektor Biura
tel. 22 652-93-11

Kierowanie pracami Biura Ochrony Roślin i Techniki.

 

 

Iwona Dąbrowska-Okraska
starszy specjalista
tel. 22 652-93-12
Sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin, przemieszczaniem i składowaniem oraz reklamą środków ochrony roślin. Nadzór nad systemem rejestracji przedsiębiorców prowadzących obrót i/lub konfekcjonowanie środków ochrony roślin.
   

Magdalena Nowak
starszy specjalista
tel. 22 652-93-10

Sprawowania nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin, produkcją, obrotem i konfekcjonowaniem środków ochrony roślin oraz zaprawionym materiałem siewnym, rejestracją przedsiębiorców prowadzących obrót lub konfekcjonowanie środków ochrony roślin. Opracowanie programów badań w zakresie kontroli składu lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu. Koordynowanie spraw związanych z monitorowaniem zużycia środków ochrony roślin.

   

Małgorzata Kukuła
główny specjalista
tel. 22 652-93-07

Realizowanie zadań z zakresu badań skuteczności działania środków ochrony roślin - udzielanie informacji na temat zasad Dobrej Praktyki Eksperymentalnej, rozpatrywanie wniosków o wydanie upoważnień do prowadzenia badań, przeprowadzanie kontroli przed wydaniem upoważnienia, nadzorowanie ustawowych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz agrolotniczego stosowania środków ochrony roślin. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu. Prowadzenie rejestru decyzji MRiRW zezwalających na prowadzenie badań z użyciem środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu. 

 

 

Magdalena Małecka

specjalista

tel. 22 652-93-33

 

Agnieszka Federowicz
specjalista

tel. 22 652-92-95 

 

Realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz nadzór nad tworzeniem i zachowaniem standardów bezpieczeństwa w eksportowanej żywności pochodzenia roślinnego oraz koordynowanie działań związanych z realizacją urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

 

 

 

Grzegorz Gorzała
główny specjalista
tel. 22 652-93-08

Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad stosowaniem środków ochrony roślin, integrowaną produkcją roślin oraz systemem badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 

Zadania realizowane przez Biuro Ochrony Roślin i Techniki
Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. nadzór nad produkcją środków ochrony roślin;
 2. upoważnianie podmiotów do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin oraz kontrola w tym zakresie;
 3. nadzór nad systemem rejestracji przedsiębiorców w zakresie wprowadzania do obrotu
  lub konfekcjonowania środków ochrony roślin;
 4. nadzór nad składowaniem i przemieszczaniem środków ochrony roślin;
 5. nadzór nad kontrolą składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu;
 6. nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin;
 7. nadzór nad reklamą środków ochrony roślin;
 8. nadzór nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin;
 9. nadzór nad systemem potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 10. nadzór nad systemem  certyfikacji w integrowanej produkcji roślin;
 11. nadzór nad systemem  szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
 12. nadzór nad monitoringiem zużycia środków ochrony roślin;
 13. koordynacja działań Inspekcji związanych z systemem wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych i środkach żywienia zwierząt RASFF;
 14. wykonywanie innych prac z zakresu ochrony roślin zleconych przez Głównego Inspektora lub zastępcę Głównego Inspektora do spraw ochrony roślin.

 

Zgłoś błąd